Change

 “Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world; indeed, it’s the only thing that ever does”

Margaret Mead (1901-1978), anthropologist

Change

Het woord ‘change’ in change management is volledig overbodig geworden. Nu de business-context in sneltreinvaart evolueert, draait vandaag immers alle management om het in goede banen leiden van verandering. Of het nu gaat om een efficiëntere productie, het creëren van een digitale cultuur, een duurzamer imago, meer veiligheid op de werkvloer of een sterker employee engagement: organisaties moeten voortdurend schakelen, willen ze up and running blijven. Daar komt nog bij dat de geldigheidsdatum van gekozen business-strategieën steeds sneller wordt overschreden: wat vandaag werkt, is niet langer een garantie voor toekomstig succes. Eén conclusie dringt zich op: de toekomst is aan organisaties die bewust met verandering omgaan en beweeglijkheid tot kunst hebben verheven.

Hoe veranderingsvaardig is jouw organisatie vandaag, en morgen, wanneer de impact van AI alleen maar zal stijgen? En wat kan Better Minds at Work hierin voor jouw organisatie/team betekenen?

Onze Visie

In de Better Minds at Work-visie is change allerminst een vaag begrip in een academische uiteenzetting. De échte uitdaging begint immers daar, waar de meeste power points eindigen: bij het realiseren van concrete, tastbare én zichtbare gedragsverandering. Er bestaat geen duurzame, schaalbare verandering, tenzij je ingrijpt op wat je medewerkers dagdagelijks doen. Hun gedrag vormt als het ware de enige pasmunt van jouw veranderingstraject.

Onze Werkwijze

In een change-traject herkennen we 5 cruciale stappen. Maar hoe deze stappen op elkaar inhaken en hoe jouw ideale traject verloopt, is sterk afhankelijk van de noden, de groeifase en de cultuur van jouw specifieke organisatie. Daarom werken we steeds op maat.

Succesvolle verandering vraagt om een sterke motor die voortdurend brandstof krijgt. De onderstaande vijf stappen verduidelijken hoe het team van Better Minds at Work change op gang trekt en houdt.

1. Alignment to action

In een alignement to action-workshop zetten we de neuzen van alle stakeholders in dezelfde richting en bepalen we het doel. Verandering is immers geen doel op zich, maar staat ten dienste van waar je ultiem met je organisatie naartoe wil.

Dit is geen stap waar licht overheen kan worden gegaan: veel transformatieprocessen lopen vast op theoretische vaagheid of het onvoldoende tijd nemen voor reflectie in deze startfase. Ons team neemt dan ook geen genoegen met vrijblijvende afspraken, maar gaat door tot er een resultaatsverbintenis op tafel ligt en de visies van alle betrokkenen convergeren in één helder doel. Tot er een authentiek commitment is van iedereen om samen de gewenste beweging te maken. Dit einddoel formuleren we als een zeer concreet, meetbaar project mét bindende tijdslijn.

2. Pick your battles wisely

Welke specifieke gedragsveranderingen willen we zien? Met het oog op het einddoel maken we de vertaalslag naar concreet waarneembaar gedrag waar iedereen - waar ook in de organisatie - zich in kan (h)erkennen en zich energiek wil toe verhouden. We zoeken haalbare tussendoelen die mensen het vertrouwen geven dat het echt zal lukken. Zo distilleren we een (kleine) set van gewenste en haalbare gedragsindicatoren, die naderhand dé hefboom zullen vormen voor een groots effect. Kleine ingrepen met grote impact, mits ze door iedereen worden toegepast.

3. Don't push but pull

We doen dus een appèl op de bijdrage van elke individuele medewerker en gebruiken hiervoor het meest krachtige veranderingsinstrument: peer-to-peer beïnvloeding. Fundamentele gedragsverandering vindt niet plaats via top down uitgetekende power points of abstracte nieuwsbrieven. Ons team hanteert het “don’t push but pull”-principe: medewerkers dienen te worden aangetrokken, aangestoken door de nieuwe manier van doen. Hiertoe kiezen we zorgvuldig een groep mensen “van de vloer” met een sterke invloed en zichtbaarheid, die vol enthousiasme het gedrag stellen dat we willen gekopieerd zien in de rest van de organisatie. We engageren hen als change agents of influencers. Enkel zo ga gaat de verandering “viraal” en verzekeren we ons van een onomkeerbare (r)evolutie en schaalvergroting.

4. Surfen

Om deze zogenaamde ‘sociale infectie’ te realiseren, is kennis van de informele sociale netwerken en circuits binnen een organisatie van onschatbare waarde. Het doel van het Better Minds-team is niet de zoveelste nieuwe structuren of processen te creëren, maar om mee te surfen op de reeds bestaande informele onderstromen binnen de organisatie. Deze dienen gradueel gealigneerd te worden met de vlag, zodat ze het einddoel mee dragen. Hiervoor gebruiken we onze know how rond groepsdynamieken enerzijds en de eigen(aardige) sociale intelligentie van de onderneming anderzijds. We geven zuurstof aan deze informele netwerken en ondersteunen de communicatievaardigheden van de influencers, die –zelf met beide voeten middenin het veld van de dagelijkse bedrijfsrealiteit- aanvoelen wat werkt en wat niet; waar weerstand ontstaat en hoe deze best kan worden gecounterd. Deze voortrekkers zijn als het ware “padvinders” die het initiële plan voortdurend checken op soliditeit en het bijsturen waar nodig.

5. Celebrate The Flag

Wanneer het eindresultaat er staat, dan is het belangrijk dat dit ook goed in de verf wordt gezet. Dit maakt de geleverde inspanningen nog eens extra zichtbaar. Het versterkt het geloof in de veerkracht en wendbaarheid van de organisatie en creëert een draagvlak voor het aangaan van nieuwe uitdagingen.

Contactformulier

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Contacteer ons voor meer info


[email protected]
+32 (0)3 297 32 23